Wstęp

Poznawanie przyrody przez dzieci w wieku szkolnym mieści się w szeroko pojętym procesie edukacyjnym, spełnia ważną funkcję w wielostronnym rozwoju osobowości dziecka, poprzez kształtowanie zainteresowań dziecka ma wpływ na jego rozwój intelektualny, tworzy podstawę i warunki do świadomego postępowania dziecka w duchu szacunku do przyrody oraz jej ochrony teraz i w przyszłości, do zrozumienia stanowiska i roli człowieka w przyrodzie.

W działaniach partnerem naukowym naszego projektu jest Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu – Stacja badawcza w Turwi oraz Wydział Leśny Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.  Statutowymi zadaniami Instytutu jest rozwijanie badań z zakresu prawidłowości funkcjonowania środowiska przyrodniczego znajdującego się pod wpływem gospodarki rolnej i leśnej, zmierzających do rozpoznania i prognozowania zmian zachodzących w skali całego krajobrazu. Celem tych badań jest określenie przebiegu podstawowych procesów przyrodniczych, w tym szczególnie procesów przepływu energii i obiegu materii, jak również skutków oddziaływania działalności człowieka na te procesy. Osiągnięte przez Instytut wyniki badań stwarzają nowe perspektywy dla ochrony środowiska i żywych zasobów przyrody obszarów wiejskich i mają oprócz wartości teoretycznej duże znaczenie praktyczne. Kierunek badawczy wykorzystujący ekologię krajobrazu dla ochrony środowiska i przyrody jest perspektywiczny i powinien być rozwijany jako oryginalny wkład nauki polskiej do wypracowywania globalnych zasad zrównoważonego rozwoju.